suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

แนวการจัดการเรียนการสอน

       เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามปรัชญา นโยบายของโรงเรียน และให้เด็กมีคุณลักษณะที่ต้องการตามกำหนดไว้  โดยมุ่งหวังให้เกิดผลต่อผู้เรียน และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ สำนึกในความเป็นไทย และใฝ่ใจในคุณธรรม โรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมเนื้อหาทุกส่วน สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาที่วางไว้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6 หลัก ได้แก่

  1. กิจกรรมเสรี
  2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
  3. กิจกรรมสร้างสรรค์
  4. กิจกรรมเกมการศึกษา
  5. กิจกรรมกลางแจ้ง
  6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเสรี

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามมุมต่างๆภายในห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือนิทาน มุมธรรมชาติ มุมบ้าน มุมครัว มุมตุ๊กตา เพื่อให้เด็กมีจินตนาการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รักการอ่าน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกด้านต่างๆ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

เป็นกิจกรรมที่สนองต่อพัฒนาการของเด็กให้พร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้เกิดจินตนาการ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง พัฒนาทักษะในการฟังดนตรีหรือจังหวะต่างๆ  และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ต่อไป

กิจกรรมสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะอันสำคัญยิ่งที่จำเป็นต้องส่งเสริมปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่เด็กในเยาว์วัย โดยใช้กิจกรรมด้านศิลป์ต่างๆ เช่นการวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก-ตัด-ปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

กิจกรรมเกมการศึกษา

เป็นการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น ฝึกสังเกตในการจำแนกเปรียบเทียบด้วยสายตา ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กติกาและกระบวนการในการเล่น ซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ นักเรียนจะได้ฝึกด้านคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

กิจกรรมกลางแจ้ง

เป็นกิจกรรมให้เด็กได้ออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกาย ได้ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก ฝึกการประสาทสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ การละเล่นอย่างอิสระ เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม ศูนย์น้ำ-ศูนย์ทราย และเกมต่างๆ  กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานผ่อนคลายแล้วยังเป็นการสอนให้เด็กได้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปแบบยึดเด็กเป็นสำคัญ มุ่งให้เด็กได้พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ฝึกการทำงานและอยู่กับเพื่อน ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียน กิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การสนทนา สาธิต เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง พูดคำคล้องจอง ทัศนศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ฯลฯ