suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

ทิศทางการจัดการศึกษา

 

อุดมการณ์ในการจัดการศึกษาในการจัดการศึกใน 

 

 

ปรัชญา         การศึกษาระดับอนุบาลเป็นรากฐานของชีวิต

เอกลักษณ์    ปลอดภัย  อบอุ่น  งอกงาม

อัตลักษณ์       สำนึกค วามเป็นไทย และใฝ่ใจในคุณธรรม

วิสัยทัศน์       มุ่งความเป็นเลิศบนพื้นฐาน 4 ด้าน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน  คือ 

                                ด้านสิ่งแวดล้อม

                                ด้านบุคลากร

                                ด้านการเรียนการสอน

                                ด้านการบริหารและชุมชนสัมพันธ์

แนวการสอน          วางพื้นฐานชีวิตที่ดี

                              ปลูกฝังให้มีคุณธรรม

                              ดำรงมั่นมรดกไทย

ปณิธาน         เสริมสร้างรักษาสิ่งดีงาม  พยายามแก้ไขสิ่งบกพร่อง

 

นโยบาย

 

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน   และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ ปลอดภัย อบอุ่น  งอกงาม  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนดนโยบายเพิ่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลต่อผู้เรียน 3 ด้านคือ

 

ด้านความปลอดภัย

 ทางโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ดูแลเด็กในเรื่องต่างๆให้เด็กอยู่ในโรงเรียนอย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อผู้ปกครอง  ในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนด้วย

  • การจัดอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงามและปลอดภัยเป็นสำคัญ
  • มีการรับ – ส่งเด็กที่เป็นระบบระเบียบ
  • การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ดี
  • มีครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
  • การจัดอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการให้แก่นักเรียน
  • การเลือกใช้แต่อุปกรณ์ของเล่นและเครื่องใช้ที่มีคุณภาพสูง ปลอดสารพิษ

ด้านความสุขและอบอุ่น

ทางโรงเรียนจัดการศึกษาให้สอดคล้องสนองต่อความต้องการของเด็กที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ด้วยการปฏิบัติต่อเด็กเป็นอย่างดีด้วยความเมตตา รักใคร่ เพื่อให้เขาอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขอบอุ่น เสมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเขา ปลูกฝังให้เด็กรักโรงเรียน  โดย

  • การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงามน่าอยู่
  • ครูมีความผูกพันใกล้ชิดกับเด็ก
  • มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนอันเป็นพื้นฐานการเข้าสังคมที่ดีในอนาคต
  • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

ด้านความเจริญงอกงาม

ทางโรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนเด็กให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย,อารมณ์-จิตใจ,สังคม และสติปัญญา พร้อมกันไปทุกด้านอย่างสมดุลสอดคล้องสัมพันธ์กันตามความเหมาะสมกับวัย  มุ่งให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนด้วยกระบวนการ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยมุ่งวางพื้นฐาน 3 ด้าน คือ

 วางพื้นฐานชีวิตที่ดี     ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม    ดำรงรักษามรดกไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line เส้น

 

นอกจากดูแลเด็กให้มีความปลอดภัยแล้ว
ทางโรงเรียนยังปฏิบัติต่อเด็กเป็นอย่างดีเพื่อให้เขาอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขอบอุ่นโดย

นอกจากดูแลเด็กให้มีความปลอดภัยแล้ว
ทางโรงเรียนยังปฏิบัติต่อเด็กเป็นอย่างดีเพื่อให้เขาอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขอบอุ่นโดย

-
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงามน

-
ครูและพี่เลี้ยงมีความผูกพันใกล้ชิดกับเด็ก