suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

บุคลากร

 

 

   ฝ่ายบริหาร

   ฝ่ายธุรการ

   ครูพิเศษ

   ครูประจำชั้นเรียน

 

 

 

 

 ฝ่ายบริหาร

นางนิภา วินิจ
ปริญญาโท (วิทยุและโทรทัศน์)
ผู้รับใบอนุญาต
นายพัลลภ วินิจ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
ผู้จัดการ

นางสาวชลันธร เลี้ยงประเสริฐ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)

ผู้อำนวยการ
นางสาวพิศมัย กองคำ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการ
นางวัฒนา อภิยะกันทะกุล
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูนิเทศก์
นางทัดดาว ผามั่น
ปริญญาโท (จิตวิทยาการศึกษา)
ครูวิชาการ

 

 

ฝ่ายธุรการ

 

นางพรชนก   ศรีสมเพ็ชร
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูธุรการ

นางสาวอัญชลี   ลียารัตน์

ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ครูธุรการ

 

 

ครูพิเศษ

นางอภิสรา   จินดามณี

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

 

 

 

ครูคอมพิวเตอร์

 

 

 

นางสาวภูริชญา   เมฆมหาวัน

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูศิลปะ
นายอนุพงษ์   แก้วมา
ปริญญาตรี (ดนตรีการศึกษา)
ครูสอนดนตรีสากล
ว่าที่ร้อยตรี เอกรินทร์   อินต๊ะวิกูล
ปริญญาตรี (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)
ครูสอนดนตรีไทย

 

 

ครูประจำชั้นเรียน

นางสาวอัญชลี   คงชาติ
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1

นางสาวธารทิพย์   มงคะสิงห์

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1
นางอารีรักษ์   สายใจ
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2
นางสาวศิริวรรณ   ดวงแก้ว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2
นางสาวจันทร์จิรา   ฤทธิ์เทวา
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1

 

 

นางสาวนุชรี   พรมวงศ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1
นางเอมอร    แก้วขัด
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2

นางชาลิณี บุญเลิศ  

อนุปริญญา (พัฒนาชุมชน)

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2

นางสาวปรียา  ดวงคำฟู

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 3
 

 

 

นางสาวอัจฉรา   ของมี
ปริญญาตรี (การจัดการ)

 

 

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 3
นางสาวรัตนา   เต๋ทา
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4
 

นางสาวปรียาภรณ์   เกติมากุล

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4

นางสาวรวงทิพย์  โปธิ

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

 

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1
 

นางสาวปิยะมาส   ตนซื่อ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1

 

  นางสาวทิพาพร   พุ่มพวง

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2

 นางสาวแก้วฟ้า   ตาเตอะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2

 

นางสาวแพรแก้ว   สุขนิตย์

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

 

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3

 

 

นางสาวรวิวรรณ   คำมา

ปริญญาตรี (การพัฒนาชุมชน)

 

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3

นางสาวเพ็ญนภา   ทองปี

ปริญญาตรี(การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล  ห้อง 1 

นางสาวสมฤดี   ฮาดแมน

ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

 

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1

นางสาวอัญชลี  ที่ประเสริฐ

ปริญญาตรี(การพัฒนาชุมชน)

 

 

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1
นางกิ่งแก้ว   จันทร
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2

นางสาวไพริน   คำมูล
ปริญญาตรี (จิตวิทยาแนะแนว)

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2

 นางสาวกัลยา   แก้ว

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2