suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

บุคลากร

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว ฝ่ายบริหาร

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว ฝ่ายธุรการ

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว  ครูพิเศษ

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว  ครูประจำชั้นเรียน

 

 

  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร

นางนิภา วินิจ
ปริญญาโท (วิทยุและโทรทัศน์)

 

นายพัลลภ วินิจ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
ผู้จัดการ

นางสาวชลันธร เลี้ยงประเสริฐ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)

ผู้อำนวยการ
นางสาวพิศมัย กองคำ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการ
นางวัฒนา อภิยะกันทะกุล
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูวิชาการ (ฝ่ายนิเทศการสอน)
นางทัดดาว ผามั่น
ปริญญาโท (จิตวิทยาการศึกษา)
ครูวิชาการ (ฝ่ายประเมินผล)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายธุรการ

นางพรชนก   ศรีสมเพ็ชร
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูธุรการ
นางสาวอัญชลี   ลียารัตน์
ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูธุรการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ครูพิเศษ

นางอภิสรา   จินดามณี
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาวภูริชญา   เมฆมหาวัน
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูศิลปะ
นายอนุพงษ์   แก้วมา
ปริญญาตรี (ดนตรีการศึกษา)
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวภัศรา   วงศ์แคะหล้า
ปริญญาตรี (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)
ครูสอนดนตรีไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ครูประจำชั้นเรียน

นางสาวอัญชลี   คงชาติ
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1
นางสาวธารทิพย์   มงคะสิงห์
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1
นางอารีรักษ์   สายใจ
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2
นางสาวศิริวรรณ   ดวงแก้ว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2
นางเอมอร   แก้วขัด
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1
นางชาลิณี   บุญเลิศ
อนุปริญญา (พัฒนาชุมชน)
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1
นางสาวปรียา   ดวงคำฟู
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2

นางสาวอัจฉรา   ของมี
ปริญญาตรี (การจัดการ)

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2

นางสาวรัตนา   เต๋ทา
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 3

นางสาวปรียาภรณ์   เกติมากุล
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 3

นางสาวจันทร์จิรา   ฤทธิ์เทวา
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4

นางสาวกัลยา   แก้วกันทะ
มัธยมปีที่ 6

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4

นางสาวรวงทิพย์  โปธิ
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1
นางสาวแก้วฟ้า   ตาเตอะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1

นางสาวทิพาพร   พุ่มพวง
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2
นางสาวนุชรี   พรมวงศ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2
นางสาวแพรแก้ว   สุขนิตย์
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

 

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3
นางสาวปิยะมาส   ตนซื่อ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3

นางสาวเพ็ญนภา   ทองปี
ปริญญาตรี(การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล  ห้อง 1
นางสาวไพริน  คำมูล
ปริญญาตรี (จิตวิทยาแนะแนว)
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1

นางสาวสมฤดี   ฮาดแมน
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)น

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1
นางกิ่งแก้ว   จันทร
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวอัญชลี  ที่ประเสริฐ
ปริญญาตรี(การพัฒนาชุมชน)
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวรวิวรรณ   คำมา

ปริญญาตรี (การพัฒนาชุมชน)

 

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2