suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

บุคลากร

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว ฝ่ายบริหาร   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว ฝ่ายธุรการ   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว  ครูพิเศษ   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว  ครูประจำชั้นเรียน  à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ดาว ฝ่ายบริการ

                                          ฝ่ายบริหาร

                                       

นางนิภา   วินิจ
ปริญญาโท (วิทยุและโทรทัศน์)
ผู้รับใบอนุญาต

นายพัลลภ   วินิจ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา

ผู้จัดการ
นางสาวชลันธร   เลี้ยงประเสริฐ
ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการ
นางทัดดาว   ผามั่น
ปริญญาโท (จิตวิทยาการศึกษา)
ครูวิชาการ (ฝ่ายนิเทศและประเมินผล)
นางสาวภูริชญา   เมฆมหาวัน
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูสนับสนุนการศึกษา

                                          ฝ่ายธุรการ

                                      

นางพรชนก   ศรีสมเพ็ชร
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูธุรการ
นางสาวอัญชลี   ลียารัตน์
ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูธุรการ
นางสาวแก้วฟ้า   ตาเตอะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครูธุรการ

                                          ครูพิเศษ

                                    

นางอภิสรา   จินดามณี
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูคอมพิวเตอร์
นายอนุพงษ์   แก้วมา
ปริญญาตรี (ดนตรีการศึกษา)
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวภัศรา   วงศ์แคะหล้า
ปริญญาตรี (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)
ครูสอนดนตรีไทย

นางสาวภิญญาพร   จิตหาญ
ปริญญาตรี (ภาษาจีน)

ครูสอนภาษาจีน

                                          ครูประจำชั้นเรียน

                                           

นางสาวอัญชลี   คงชาติ
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1
นางสาวนุชรี   พรมวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1
นางอารีรักษ์   เอกโภค
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2
นางสาวศิริวรรณ   ดวงแก้ว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2
นางเอมอร   แก้วขัด
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1
นางชาลิณี   บุญเลิศ
อนุปริญญา (พัฒนาชุมชน)
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1
นางสาวปรียา   ดวงคำฟู
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2
นางสาวอัจฉรา   ของมี
ปริญญาตรี (การจัดการ)
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2
นางสาวจันทร์จิรา   ฤทธิ์เทวา
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 3
นางสาวปรียาภรณ์   เกติมากุล
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2 ห้อง 3

นางสาวรวงทิพย์   โปธิ
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1
นางสาวอัญชลี   ที่ประเสริฐ
ปริญญาตรี(การพัฒนาชุมชน)
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1
นางสาวทิพาพร   พุ่มพวง
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2
นางสาวไพริน   คำมูล
ปริญญาตรี (จิตวิทยาแนะแนว)
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2
นางสาวธารทิพย์   มงคะสิงห์
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3

นางสาวรวิวรรณ   คำมา
ปริญญาตรี (การพัฒนาชุมชน)
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1 ห้อง 3
นางสาวแพรแก้ว   สุขนิตย์
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1
นางสาวปิยะมาส   ตนซื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1
นางสาวยุวดี   สิงห์บัว
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1
นางกิ่งแก้ว   จันทร
ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวกัลยา   แก้วกันทะ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวมลิวัลย์   ใจยา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2

                                              ฝ่ายบริการ

                                             

นายเกษม   จินดามณี

ฝ่ายบริการ
นายสง่า   เยาวเรศ ฝ่ายบริการ
นางชุแอะพอ   อู่ทองคำ ฝ่ายบริการ
นางสาหร่าย   แง่มจันทร์ แม่ครัว
นางบัวพันธ์   หม่องน่าน ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวธันยมัย   เลี้ยงประเสริฐ ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวยุวดี   จูแวน ผู้ช่วยแม่ครัว