suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

TODAY
8
TOTAL
95627

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย เป็นสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 มีความมุ่งหมายที่จะอบรมสั่งสอนเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นโอกาสทองของชีวิต ให้ได้รับการศึกษาในแนวทาง และวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานอันมั่นคงของชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ปลูกฝังให้นักเรียนสำนึกความเป็นไทย และใฝ่ใจในคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ด้วยความสุขและทำให้สังคมเป็นสุขตามวิถีความเป็นไทย บรรลุเป้าหมายของการศึกษา 4 ด้าน คือมีความเฉลียวฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า  

"การศึกษาระดับอนุบาลเป็นรากฐานของชีวิต"