suannoi
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

login

link

link

TODAY
3
TOTAL
60334

แนะนำโรงเรียน

 

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย เป็นสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 มีความมุ่งหมายที่จะอบรมสั่งสอนเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นโอกาสทองของชีวิต   ให้ได้รับการศึกษาในแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย   ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานอันมั่นคงของชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ปลูกฝังให้นักเรียนสำนึกความเป็นไทย และใฝ่ใจในคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความสุขและทำให้สังคมเป็นสุขตามวิถีความเป็นไทย   บรรลุเป้าหมายของการศึกษา 4 ด้าน  คือมีความเฉลียวฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า  

"การศึกษาระดับอนุบาลเป็นรากฐานของชีวิต"

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line เส้น